Ochrona danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zgłoszenia przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz w celu prowadzenia rejestru zgłoszeń. 

Administratorem danych osobowych jest SMA Magnetics Sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie, ul. Krakowska 390, 32-080 Zabierzów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 281892, NIP: 5130141977, REGON 120483095, e-mail: office@sma-magnetics.com, tel.: +48 12 283 09 50, fax: +48 12 285 35 67.

Inspektorem Ochrony Danych w SMA Magnetics Sp. z o.o. jest Rafał Drzewowski, ul. Krakowska 390, 32-080 Zabierzów, tel.: +48 12 283 09 05, e-mail: rafal.drzewowski@sma-magnetics.com.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zgłoszenia oraz udzielenia na nie odpowiedzi drogą mailową lub telefoniczną.

Podane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zw. dalej Rozporządzenie, tj. na podstawie udzielonej zgody, która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, poprzez przesłanie stosownej informacji na wskazany wyżej adres mailowy. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo:
a) żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych
b) żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
c) przenoszenia danych (prawo do ich otrzymania od administratora danych osobowych i przesłania innemu administratorowi)
zgodnie z treścią Rozporządzenia.

W zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Jeżeli wniesie Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, danych tych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przetworzenia zgłoszenia i udzielenia na nie odpowiedzi oraz przez do 5 lat od dokonania zgłoszenia.

Odbiorcami danych osobowych są następujące kategorie podmiotów: podmioty świadczące usługi poczty elektronicznej.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Unii Europejskiej miejsca swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli Pan/Pani sądzi, że przetwarzanie dotyczących go/jej danych osobowych narusza Rozporządzenie.