Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1. Tożsamość i dane kontaktowe administratora danych osobowych

SMA Magnetics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Modlniczce, ul. Komandosów 3/1, 32-085 Modlniczka, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 281892, NIP: 5130141977, REGON 120483095, e-mail: office@sma-magnetics.com, tel.: +48 12 283 09 50, fax: +48 12 285 35 67.


2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

iod@sma-magnetics.com


3. Cele, podstawa oraz czas przetwarzania danych osobowych

Państwa dane mogą być przetwarzane w następujących celach:

1) realizacja umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej: Rozporządzenie] tj.:

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

2) wypełnienia obowiązków prawnych Administratora, np. obowiązek podatkowy, obowiązki w zakresie rachunkowości, obowiązki w zakresie egzekucji roszczeń –  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia, tj.

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

3) realizacja uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, np.:
a) obsługa, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń,
b) zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego,
c) kontakt z upoważnionymi pracownikami Klienta w sprawie realizacji Umowy,
d) zapewnienie bezpieczeństwa poprzez monitoring siedziby Administratora,
e) marketing bezpośredni własny,

na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia, tj.:

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora

4) udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone za pośrednictwem maila, formularza, telefonu  - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.


4. Skąd mamy Państwa dane osobowe.

Dane osobowe przede wszystkim gromadzone są bezpośrednio od osoby, której dane są przetwarzane. Administrator przetwarza również dane osobowe, które nie zostały bezpośrednio pozyskane od osoby, której dane są przetwarzane, np. dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, dane pracowników Klienta oraz osób go reprezentujących i występujących w jego imieniu.

Dane takie pozyskiwane są m.in. od osób reprezentujących Klienta, z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, z Krajowego Rejestru Sądowego oraz od innych podmiotów uprawnionych do przetwarzania danych osobowych.


5. Informacja o kategoriach odbiorców danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych są podmioty współpracujące z Administratorem, w tym m. in.: dostawcy oprogramowania wspierającego procesy biznesowe, operatorzy pocztowi i kurierzy, podmioty świadczące usługi poczty elektronicznej, biuro księgowe, kancelarie prawne o doradcze.

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi przekazanie przetwarzanych danych organom państwowym, Administrator dane takie przekaże.


6. Informacja o prawach osoby, której dane dotyczą

Jest Pan/Pani uprawniony/a do:

  • a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,

  • b) żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

  • c) wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

  • d) przenoszenia danych (prawo do ich otrzymania od Administratora danych osobowych i przesłania innemu administratorowi),

  • e) wycofania zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

zgodnie z treścią Rozporządzenia.


7. Prawo wniesienia sprzeciwu

W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f), ma Pan/Pani prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw – z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją. Administratorowi wówczas nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


8. Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Unii Europejskiej miejsca swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli Pan/Pani sądzi, że przetwarzanie dotyczące Pana/Pani danych osobowych narusza Rozporządzenie. Na terenie Polski uprawnienia organu nadzorczego pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


9. Informacja czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualnie konsekwencje niepodania danych.

Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym Umową jest warunkiem zawarcia tej Umowy i jest niezbędne do jej realizacji. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania zawarcie i realizacja Umowy nie będą możliwe.

Podanie danych zawartych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie będzie możliwe udzielenie odpowiedzi na złożone zapytanie.


10.  Polityka Cookies i innych technologii

Administrator informuję, że na stronie internetowej Administratora mogą być stosowane pliki cookies bądź inne technologie mające na celu poprawę jakości oraz zawartości strony. Dzięki plikom cookie Administrator pozyskuje informację w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony, dzięki czemu może optymalizować swoją ofertę.

I. Administrator informuje, że podczas korzystania ze stron internetowych Administratora, w  Państwa urządzeniu instalowane są krótkie dane informatyczne (tzw. „pliki cookies").

II. Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkowników i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do ich indywidualnych preferencji. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Dane przechowywane w plikach cookie nie będą powiązane z danymi osobowymi Użytkownika strony (nazwa, adres itd.).

III. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Usługobiorcy i Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika.

V. Korzystając ze strony internetowej Administratora, Użytkownicy wyrażają zgodę na instalowanie plików cookies, ich przechowywanie w ich urządzeniu końcowym oraz uzyskiwanie dostępu do nich. Mogą oni w każdej chwili określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies, w tym wyłączyć opcję przyjmowania plików cookies poprzez zmianę ustawień oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych, w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie końcowe. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

VI. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.

VII. Użytkownik może w każdej chwili, po zakończeniu odwiedzin strony skasować umieszczone na jego urządzeniu pliki cookies bez ryzyka, a szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

VIII. Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

IX. Na stronie Administratora ponadto wykorzystywane są pliki cookies:

a) Google Analytics – pomaga Administratorowi zmierzyć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z treści strony internetowej.  W ramach tego narzędzia wykorzystywane są pliki cookies:

  • _ga – służą do rozróżniania Użytkowników, czas wygaśnięcia: 2 lata,

  • _gid – służą do rozróżniania Użytkowników, czas wygaśnięcia: 24 godziny

  • _gat – używany do żądania ograniczenia przpustowości, czas wygaśnięcia: 1 minuta.

Informacje, które są generowane przez Google Analytics (w tym adres IP) są przechowywane na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google, Inc. (dalej Google) wykorzystuje zebrane dane w celu oceny korzystania ze strony internetowej Administratora. Google może przekazać informacje podmiotom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo. Adres IP Użytkownika nie jest łączony z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Korzystając z tej strony Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Google dla celów określonych powyżej. Zgoda może zostać w każdym momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Na stronie internetowej Administratora stosowane jest rozszerzenie – („_anonymizeIp()”), za pomocą którego wszystkie adresy IP przetwarzane są w skróconej formie, umożliwiając tym samym zapewnienie całkowitej anonimowości.

b) AWSALB – narzędzie umożliwiające zaawansowane równoważenie obciążenia ruchu http i HTTPS, która uprasza i poprawia bezpieczeństwo aplikacji, zapewniając, że najnowsze szyfrowanie SSL/TLS i protokoły są używane przez cały czas.


11. Zmiana Polityki Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania strony lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem. O takiej zmianie Administrator powiadomi użytkowników strony internetowej odpowiednim komunikatem, wyświetlonym przy pierwszym wejściu na stronę internetową po zmianie polityki prywatności.

Ustawienia plików cookie

Więcej informacji o narzędziach i plikach cookie używanych na tej stronie internetowej można uzyskać, klikając „Ustawienia plików cookie”; gdzie można wprowadzić indywidualne ustawienia dotyczące plików cookie. Prosimy mieć na uwadze, że wprowadzone ustawienia ewentualnie mogą ograniczyć funkcjonalności dostępne na tej stronie internetowej.